Funda lesi siqeshana bese uphendula imibuzo elandelayo yolimi: Abasebenzi abaningi bakushayela ihlombe ukusebenzela ekhaya ngesikhathi izwe livalwa ngenxa

Funda lesi siqeshana bese uphendula imibuzo elandelayo yolimi:

Abasebenzi abaningi bakushayela ihlombe ukusebenzela ekhaya ngesikhathi izwe livalwa ngenxa yokhuvethe. Babejatshuliswa ikakhulukazi ukunyuka kukaphethioli ezweni okungeke kusabaphazamisa. 

Babona kungcono uma besebenzela emakhaya ngoba angeke besagcwalisa

izimoto ngophethiloli masonto onke ukuze baye emsebenzini. Abesifazane abanabantwana bona bakushayele ihlombe kakhulu lokhu kusebenzela ekhaya ngoba bathi besemhlanganweni belalele kumakhalekhukhwini noma kukhompuyutha, bebe befaka izingubo emshinini wokuwasha, bebonda uphuthu esitofini, noma bewasha nezitsha. Abesifazane bavuka bageze

ubuso kuphela, bese benza isidlo sasekuseni, bahlanze nendlu ngaphambi kokuqala umsebenzi wabo womqashi. Abesilisa bona bavuka bageze ongazi angathi baya emsebenzini kanti cha, badle isidlo sasekuseni bese behlala kumakhompuyutha benze umsebenzi wabo wosuku.

Babejatshuliswa, masonto, besemhlanganweni, womqashi

1.1 Gagula inguquko yefonoloji eyenzeke emagameni abhalwe ngokugqamile, uveze nokuthi yenzeke kanjani. (20)

1.2 Cozulula amagama alandelayo ngamalunga awo:

a) ihlombe

b) nendlu

c) emshini

Share This Post

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit

Order a Similar Paper and get 15% Discount on your First Order

Related Questions

 SEE ATTACHED Module 6 Assignment   Final Paper Leadership Theories a

 SEE ATTACHED Module 6 Assignment   Final Paper Leadership Theories and Effective Leadership Styles for Educational Leaders There is extensive research on leadership theory and effective leadership styles for educational leaders. This final paper should: · Review current literature · Compare three or more effective leadership styles for school administrators.

  Part A: Create a list of family policy items that are (two policies each): Promoting parents’ visitation to children’s classrooms Promoting parents’

  Part A: Create a list of family policy items that are (two policies each): Promoting parents’ visitation to children’s classrooms Promoting parents’ participations in children learning at home Promoting positive relations between parents and teachers Part B: Create a protocol explaining the procedure for parents to express complaints or

TO PREPARE FOR THIS ASSIGNMENT: · Select a vulnerable patient from the list provided. · Consider age, birth-assigned sex, FDA approvals, and risk and

TO PREPARE FOR THIS ASSIGNMENT: · Select a vulnerable patient from the list provided. · Consider age, birth-assigned sex, FDA approvals, and risk and side-effect consideration. · Select the most appropriate medication for your selected patient based upon the information provided. · Review the textbook for commonly prescribed antidepressants,  Fast